Podnoszenie jakości budowania, użytkowania i życia • Tworzenie i wdrażanie
innowacyjnych systemów i technologii modułowych • Rekomendacja mate-
riałów, systemów i rozwiązań technicznych • Analiza i wdrażanie rozwiązań
proekologicznych • Wspieranie procesów inwestycyjnych i projektowych •
Tworzenie i udostępnianie narzędzi wspomagających projektowanie •
Edukacja: szkolenia, publikacje, konsultacje • Współpraca z autorami nowa-
torskich rozwiązań dla budownictwa • Promowanie wysokiego poziomu
wzornictwa •

Postępujemy zgodnie z normami etycznymi • Przestrzegamy przepisów
obowiązującego prawa, norm oraz zasad uczciwej konkurencji •
Respektujemy postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka •
Podejmując decyzje, opieramy się na wiedzy i merytorycznych
przesłankach • Dążymy do optymalizacji oferowanych systemów,
rozwiązań technicznych i technologii • Działamy na rzecz skutecznego
redukowania negatywnego wpływu procesów budowlanych na środowisko •